RST

Sklep internetowy

  0 0,00 PLN
  0 0,00 PLN

  Pomoc

  Dostawa

  Koszty dostawy

  Koszt dostawy ustalany jest na podstawie cennika firmy mającej dostarczyć towar (wybiera ją Klient podczas składania zamówienia) z uwzględnieniem wagi i wymiarów paczki oraz formy płatności. Koszty dostawy pokrywa kupujący i są one doliczane do wartości zamówienia.

  Czas dostawy

  Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności zamówionego towaru na magazynie, formy płatności oraz rodzaju przesyłki. Z reguły realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni roboczych.

  Kontakt z kurierem
  Kontakt z kurierem, lub zorientowanie się gdzie w tej chwili jest Państwa paczka, możliwe jest przy wybraniu dostawcy innego niż Poczta Polska (np. UPS). Poprzez stronę www dostawcy można ustalić drogę przesyłki podając numer listu przewozowego. Jeżeli numer listu przewozowego nie został automatycznie umieszczony w e-mailu informującym Państwa o wysyłce zamówionego towaru z Sklep.RSTGroup.pl, prosimy o kontakt z nami i podanie numeru i daty zamówienia na adres: sklep@rstgroup.pl
  Status zamówienia
  Naszych Klientów informujemy na bieżąco o zmianie statusu ich zamówienia. Wiadomości o przyjęciu zamówienia, potwierdzeniu lub przekazaniu do realizacji są przesyłane automatycznie na adres e-mail Klienta, który podał w formularzu podczas składania zamówienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o przesłanie zapytania na nasz adres e-mail: biuro@rstgroup.pl. W treści listu proszę podać numer zamówienia i nazwę zakupionego przedmiotu.

  Warunki

  Zwroty
   Niezależnie od gwarancji, zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 10 dni od dokonania zakupu bez podania przyczyny.

   Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Należy także załączyć dowód zakupu. O decyzji zwrotu należy poinformować sklep Sklep.Rstgroup.pl drogą e-mail biuro@rstgroup.pl lub telefonicznie (23 682-60-50). Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki w obie strony. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe. Nie odbieramy przesyłek "za pobraniem".
   Szczególnym przypadkiem zwrotu jest przypadek stwierdzenia naruszenia przesyłki. Należy wtedy odmówić jej przyjęcia i sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałym fakcie należy niezwłocznie poinformować sklep Sklep.Rstgroup.pl drogą e-mail biuro@rstgroup.pl lub telefonicznie (23 682-60-50). Internetowy sklep komputerowy Sklep.Rstgroup.pl zaleca sprawdzeniew obecności kuriera nie tylko stanu przesyłki, ale także jej zawartości.
  Reklamacje

   W przypadku wykrycia wady w produkcie kupionym w internetowym sklepie komputerowym Sklep.Rstgroup.pl należy w pierwszej kolejności ustalić:
   - czy produkt jest jeszcze na gwarancji,
   - czy jest to gwarancja sprzedawcy (czyli firmy Centix, będącej właścicielem sklepu
   Sklep.Rstgroup.pl)
   - czy wykryta wada nie jest wynikiem niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) obchodzenia się z produktem.
   Jeżeli produkt jest na gwarancji, gwarantem jest sprzedający a ujawniona wada nie wynika z zaniedbania Klienta lub działania siły wyższej, proszę wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie głównej sklepu
   Sklep.Rstgroup.pl w odnośniku Serwis i przesłać go do naszego serwisu (poprzez stronę internetową).
   Następnym krokiem jest przesłanie do siedziby sklepu
   Sklep.Rstgroup.pl reklamowanego towaru z dołączoną kartą gwarancyjną i kopią dowodu zakupu, na koszt sklepu. Adres do wysyłki oraz numer klienta podany jest na wyżej wymienionej stronie.
   Jeżeli oględziny w serwisie wykażą, iż reklamowany produkt posiada usterki lub wady podlegające naprawie gwarancyjnej, to zostaną one usunięte poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części (bądź całego produktu), a sprawny produkt odesłany do klienta na koszt sklepu Sklep.Rstgroup.pl
   . W wypadku, gdyby nie było możliwości naprawy produktu bądź jego wymiany na inny o podobnych parametrach, zwrócona zostanie równowartość pieniężna zakupionego towaru (pieniądze zostaną przelane na wskazane przez klienta konto bankowe). Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
   Jeżeli oględziny w serwisie wykażą, iż reklamowany produkt
   nie posiada usterki lub wady zgłoszonej przez Klienta lub nie podlega ona naprawie gwarancyjnej, reklamowany produkt zostanie odesłany do Klienta ze stosownym wyjaśnieniem na jego koszt, do którego doliczona zostanie standardowa usługa serwisowa (30zł) oraz koszt dostarczenia przesyłki do serwisu, który poniósł sklep Sklep.Rstgroup.pl.

   Jeżeli gwarantem jest producent lub punkt serwisowy przez niego wskazany, wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować do niego. Szczegóły zawarte są w karcie gwarancyjnej produktu.

   UWAGA: Oryginalne opakowania zakupionych produktów wraz z dowodem ich zakupu należy przechowywać przez cały okres trwania gwarancji.

  Wymiana

   Jeżeli zakupiony produkt jest niesprawny technicznie bądź nie jest należytej jakości, proszę skontaktować się z naszym serwisantem drogą e-mail (sklep@rstgroup.pl) lub telefonicznie (023 682 60 50), i wspólnie z nim ustalić dalsze działania. Jeżeli przedstawiciel sklepu uzna zasadność roszczeń klienta, towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad, na koszt sklepu Sklep.RSTGroup.pl, lub zwrócona zostanie równowartość pieniężna zakupionego towaru (pieniądze zostaną przelane na wskazane przez klienta konto bankowe).
   UWAGA: Oryginalne opakowania zakupionych produktów wraz z dowodem ich zakupu należy przechowywać przez cały okres trwania gwarancji.

  Gwarancje

  WARUNKI GWARANCJI UDZIELANEJ NA SPRZĘT KOMPUTEROWY ZAKUPIONY W INTERNETOWYM SKLEPIE KOMPUTEROWYM SKLEP.RSTGROUP.PL

  1. Gwarancja Firmy Centix dotyczy zestawu komputerowego lub komponentów komputerowych zakupionego w internetowym sklepie komputerowym Sklep.Rstgroup.pl, którego właścicielem jest firma Centix mająca siedzibę w Olsztynie przy ulicy Wyszyńskiego. Firma Centix zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

  2. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona została na oryginalnym formularzu i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny/serię, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz podpis klienta. Dokonanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.

  3. Obowiązki Gwaranta wykonuje serwis gwarancyjny mieszczący się w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 5b lok. 215.

  4. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą usuwane bezpłatnie w terminie:
   -14 dni roboczych w przypadku dostarczenia sprzętu do punktu sprzedaży i gdy usunięcie wady jest możliwe w naszym serwisie,
   -21 dni roboczych w przypadku konieczności wysłania sprzętu poza siedzibę firmy.

  5. W przypadku, gdy w okresie gwarancji naprawa nie będzie możliwa do usunięcia z przyczyn trwałego uszkodzenia lub zmian technologicznych, klient otrzyma produkt o przynajmniej takich samych walorach użytkowych.

  6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które użytkownik winien wykonać we własnym zakresie.

  7. Całkowitą utratę praw gwarancyjnych powoduje zerwanie, zniszczenie plomb gwarancyjnych, bądź naklejenie przez odbiorcę własnych plomb gwarancyjnych na naszą plombę, w sposób uniemożliwiający jej odczytanie. Jak również gdy produkt był opakowany lub transportowany do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie.

  8. Po dokładnych oględzinach w serwisie, w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji (zerwana plomba, niekompletność sprzętu), również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i cofnięta zgodnie z przepisami Prawa Handlowego.

  9. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, montażu części poza specjalistycznym punktem serwisowym lub niewłaściwego przechowywania i konserwacji. Gwarancja nie obejmuje naprawy, wymiany materiałów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu.

  10. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowaniu sprzętu, instalowanie oprogramowania, czyszczenie i konserwacja, sprawdzanie działania.

  11. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.

  12. Reklamowany towar należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu wraz z otrzymanymi przy zakupie instrukcjami obsługi, opisami, sterownikami, fakturami lub rachunkami (dopuszczalne są kopie faktur i rachunków). W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi reklamujący.

  13. Jeżeli do towaru dołączona jest gwarancja producenta, wówczas uprawnienia z gwarancji należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi tam warunkami i we wskazanej sieci serwisowej.

  14. W przypadku reklamowania zestawu komputerowego należy wykonać kopię zapasową danych znajdujących się na dysku. Gwarancja nie obejmuje danych na nośnikach pamięci. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na nośnikach pamięci.

  15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg obowiązującej taryfy serwisu dokonującego ekspertyzy.

  16. Firma nie udziela żadnych gwarancji dotyczących sprawnego działania oprogramowania na zakupionym sprzęcie. Gwarantem sprawnego działania oprogramowania jest jego producent lub autoryzowany sprzedawca. Ocena sprawności sprzętu polega na jego diagnozie w optymalnym środowisku programowym.

  17. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy. Okres gwarancji jest oznaczony w karcie gwarancyjnej, a gdy takiego oznaczenia nie ma, jest to jednoznaczne z 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

  18. Serwis nie bierze odpowiedzialności za oprogramowanie zainstalowane na komputerze/sprzęcie komputerowym. W przypadku zakwestionowania legalności oprogramowania zainstalowanego na serwisowanym komputerze/sprzęcie komputerowym przez odpowiednie urzędy, odpowiedzialność ponosi klient.

  19. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych. W razie utraty przez nabywcę karty gwarancyjnej nowa karta gwarancyjna nie będzie wydana.

  20. Gwarancją objęty jest sprzęt wymieniony w specyfikacji na stronie karty gwarancyjnej.

  21. Odbiór towaru oznacza zapoznanie się z warunkami gwarancyjnymi.

  22. Szczegółowe uprawnienia Nabywcy i obowiązki gwaranta wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.


  Zamówienia

  Jak kupować?
  Jeśli będziecie Państwo zainteresowani zakupem wyszukanego produktu, należy kliknąć ikonkę "Dodaj do koszyka" (bez różnicy gdzie się Państwo znajdujecie - na stronie głównej gdzie umieszczony jest produkt, czy na stronie z szczegółowym opisem danego produktu). Pozycja zostanie dodana do koszyka, następnie można przejść do złożenia zamówienia, albo kontynuować wyszukiwanie kolejnych pozycji.
  Faktury VAT
  Na życzenie naszych klientów wystawiamy faktury VAT. Chęć otrzymania faktury należy potwierdzić w formularzu zamówienia - w części "Dane do zamówienia" oraz podać dane do faktury.
  W przypadku wystawiania faktury VAT upoważniają nas Państwo do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
  Jak znaleźć produkt?
  Należy skorzystać z okienka "Wyszukaj"  wpisując w nie nazwę szukanego towaru lub z okienka "wybierz producenta" - następnie wskazać odpowiedni produkt.

  Płatność

  Płatność przelewem

  Żeby zapłacić przelewem za zamówiony towar, w trakcie składania zamówienia należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru dotyczące formy płatności. Dane potrzebne do wysłania przelewu otrzymacie Państwo w liście e-mail, który wysłany zostanie po złożeniu przez Państwa zamówienia w naszym sklepie. W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia oraz dane zamawiającego (imię i nazwisko bądź nazwę firmy) takie same jak zostały podane w formularzu wypełnionym na stronie Sklep.RSTGroup.pl.

   

  Rachunek bankowy w PLN:
  RST Group
  ING Bank Śląski SA
  55 1050 1764 1000 0023 2716 7678
  Rachunek bankowy w EUR:
  RST Group
  ING Bank Śląski SA
  08 1050 1764 1000 0023 6088 0195

  Opinie użytkowników

  • 16.08.2015 Sklep godny zaufania, firma solidna. Polecam!
  • 15.08.2015 Dostawa z dnia na dzień towaru, który był na stanie. Tylko kupowac, polecam.
  • 14.08.2015 Towar dostarczony zgodnie z zamówieniem i szybko.

  Gdzie kupić?

  ul. Płońska 95A
  06-400 Ciechanów

  • Przesyłki realizowane są przez firmę DHL
  • Błyskawiczna płatność poprzez PayU

  Newsletter

  Chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach? Wpisz swój e-mail i zapisz się do newslettera.

  Zapisując się do newslettera akceptuję regulamin oraz zgadzam się z polityką prywatności

  Potrzebujesz pomocy?Napisz lub zadzwoń!

  sklep@rstgroup.pl

  23 682 60 50